Türmob'un Mesleki Şirket Unvanları Hakkındaki Yazısı

Sayın Üyemiz,    3568 Sayılı Yasaya göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin toplum, müşteriler ve diğer meslek mensupları ile ilişkilerinde uyulması ve yerine getirilmesi gereken kurallar 3568 Sayılı Yasa ve bu Yasa'ya dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerle düzenlenmiştir.     3568 Sayılı Yasa'nın "Yasaklar" başlıklı 45. Maddesinin beşinci fıkrasında; "Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar." hükmü bulunmaktadır.   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunacak şirketlerin kuruluşu, unvanları, işleyişi, ortaklık yapıları, tasfiyeleri vb. hususlar Türmob'un 20.03.1996 tarih, 22586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mecburi Meslek Kararlarına ilişkin 1996/2 sayılı Genelgesinin 3.maddesinde düzenlenmiştir.   Söz konusu madde uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunacak olan limited şirketlerin "........... Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd.Şti." unvanını almaları gerekmektedir.   Yine 1996/2 sayılı Genelgenin 4.maddesinde; "Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanlarında 3568 sayılı Kanun'un 8.maddesine göre yetki almış kişilerin isim ve soyadları dışında yabancı isim veya unvan kullanılması veya meslek unvanları dışında danışmanlık, denetim ve benzeri rumuzların yer alması yasaktır." ifadesi bulunmaktadır.   Yukarıda belirtilen madde hükümleri uyarınca 3568 sayılı Yasa kapsamında faaliyet gösterecek şirketlerin unvanlarında "danışmanlık" sözcüğünün kullanılması mümkün değildir. Konuya ilişkin Türmob'un 09.08.2016 tarih 10302 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.       Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.       Saygılarımızla,       Yönetim Kurulu   Mesleki Şirketler Hk. Yazı

Diğer Paylaşımlar