2022 Ocak Dönemi Staja Başlama Başvurularina İlişkin Duyuru (Güncellenmiştir.)

2022 Ocak Dönemi
Staja Başlama Başvurularına İlişkin
Duyuru (Güncellenmiştir.)

2022 Ocak Dönemi

Staja Başlama Başvurularına İlişkin Duyuru

 

2022 Ocak Dönemi staja başlama ön başvuruları, 3 Ocak - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

 

3568 sayılı Yasa, Staj  Yönetmeliği  ve Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge uyarınca,   Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, staj koşullarını sağlayanlar staja başlama ön başvurularını yapabilirler.

 

Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar daha sonra, kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubeleri tarafından duyurulacak tarihler arasında staj evraklarını staj dosyalarına eklenmek üzere teslim edeceklerdir. Söz konusu başvurular ilgili Oda ve/veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılacaktır.

 

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.

 

Önemli Not:

Gözetim ve Denetimde staj yapacak adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur.: (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin, şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir. Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

 

Staj tipine göre staj dosyasında bulunması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

MESLEK MENSUBU YANINDA / MESLEKİ ŞİRKETLERDE (SMMM / YMM ) STAJ

1)     Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,

2)     Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet Kapısı Üzerinden Resmi Kuruma Verilmek Üzere Alınan Adli Sicil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Olanlardan Mahkeme Kararı Fotokopisi,

3)     Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kaydı Olmadığına Dair E-Devlet Kapısı Üzerinden Alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"

4)     Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi Kaydı Olmadığına Dair Belge, Vergi Dairesinden veya İnternet Vergi Dairesinden Alınabilir)

5)     Erkek Adaylardan Askerlik Durum Belgesi (Sevk Ve Terhis Tarihlerini Gösteren Belge)

6)     Staj Onay Belgesi (Matbu Form, TESMER'in İnternet Sitesinden Temin Edilebilir.)

7)     Meslek Mensubunun Faaliyet Belgesi

8)     Staja Onay Veren Meslek Mensubu, SMMM / YMM Şirketi ( A.Ş, LDT.) Ortağı İse, Yetkili Şirket Ortağı Olmadır.

9)     SMMM / YMM Şirketinin En Son Düzenlenen İmza Sirküleri ve En Son Yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( Http://www.Ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden temin edilebilir.)

10)  SGK İşe Giriş Bildirgesi, Son Ayın SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.),  SGK  Tescil  ve Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınmış Karekodlu)

11)  Vergi Levhası Fotokopisi

12)  Stajyer Tespit Tutanağı (Matbu Form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).

13)  Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1)     Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

2)     Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet Kapısı Üzerinden Resmi Kuruma Verilmek Üzere Alınan Adli Sicil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Olanlardan Mahkeme Kararı Fotokopisi,

3)     Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kaydı Olmadığına Dair E-Devlet Kapısı Üzerinden Alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"

4)     Vergi Mükellefiyet Belgesi (vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

5)     Erkek Adaylardan Askerlik Durum Belgesi  (Sevk ve Terhis Tarihlerini Gösteren Belge)

6)     Staj Onay Belgesi (Matbu Form, TESMER'in İnternet Sitesinden Temin Edilebilir.))

7)     Tek Kişi Staj Belgesi (Matbu Form, TESMER'in internet sitesinden temin edilebilir. Bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir.)

8)     Meslek Mensubunun Faaliyet Belgesi

9)     SGK İşe Giriş Bildirgesi, Son Ayın SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.), SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu)

10)  Şirket merkezini gösteren en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden temin edilebilir.)

11)  Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi (Son Düzenlenmiş Olan)

12)  Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

13)  Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ile firma arasında e-birlik üzerinden yapılan sözleşme (sözleşme örneğinin, meslek mensubu veya oda tarafından aslı görülerek ?aslı görülmüştür? şerhini içerecek şekilde imzalanarak, mühürlenmiş olmalıdır.)

14)  Staja onay veren meslek mensubu, SMMM / YMM Şirketi ( A.Ş, LDT.) ortağı ise, yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. SMMM / YMM Şirketinin en son düzenlenen İmza Sirküleri ve en son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

15)  Stajyer Durum Tespit Tutanağı (Matbu Form, bu form oda tarafından doldurulacaktır)

16)  Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ

(Meslek Mensubu İle Stajyerin Aynı Bordroda olması gerekmektedir.)

1)     Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

2)     Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3)     Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"

4)     Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

5)     Erkek adaylardan askerlikdurum belgesi (sevk ve terhis tarihlerini gösteren.)

6)     Staj onay belgesi (Matbu form, TESMER'in internet sitesinden temin edilebilir.)

7)     Tek kişi staj belgesi ((Matbu form, TESMER'in internet sitesinden temin edilebilir. Bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

8)     Meslek mensubunun Oda Kayıt Belgesi

9)     SGK İşe Giriş Bildirgesi, son ayın SGK aylık  sigortalı hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınmış karekodlu)

10)  Staja onay veren meslek mensubunun SGK İşe Giriş Bildirgesi, son ayın SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK Tescil Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınmış karekodlu)

11)  Staja onay veren meslek mensubunun, muhasebe biriminde görev yaptığına dair, işyerinden görev tanım yazısı ve şirketin organizasyon şeması (ıslak imzalı, kaşeli)

12)  Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden temin edilebilir.)

13)  Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (en son düzenlenen)

14)  Şirketin vergi levhası fotokopisi

15)  Stajyer durum tespit tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır.)

16)  Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ) STAJ

1)     Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

2)     Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3)     Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"

4)     Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

5)     Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (sevk ve terhis tarihlerini gösteren belge)

6)     İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınmış karekodlu)

7)     İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan SGK Aylık Sigortalı Hizmet Listeleri

8)     Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği (İmza yetkili çalışmaların şirketin ticaret sicili gazetesinde yer alan merkez adresinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir, muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)

9)     İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan şirketin genel imza sirküleri,

10)  Vergi levhası fotokopisi

11)  Stajyer tespit tutanağı (Matbu form, bu oda tarafından doldurulacaktır.)

12)  Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

Aşağıdaki firmalardan birinde staj yapacak olan adayların ise staj tipine göre (Gözetim, Denetim veya imza yetkili) sunacakları belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de staj dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

.  Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı (firma adresini de içeren)

.  Yevmiye defteri ön yüzü fotokopisi (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)

.  Büyük Defter (Defter-i kebir) ön yüzü fotokopisi (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)

.  Envanter defterinin ön yüzü fotokopisi (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ

.  Son verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

.  Meslek mensubu denetimi altında yapılacak stajlarda, staj onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

. SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensubunun gözetimi altında staj yapmaları gerekmektedir.

.  Staj süresince aynı anda birden fazla işyerinde çalışılması uygun değildir.

.  Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar.

. Bağımsız denetim şirketlerinde veya bu şirketlerin denetiminde staj yapılabilmesi için  staja onay veren meslek mensubunun;  ilgili bağımsız denetim şirketi adına sorumlu denetçi veya yedeği  olması,  ayrıca, stajyerin bağlı bulunduğu SMMM  Odasının / Odanın kayıtlı olduğu YMM Odasının üyesi olması gerekmektedir.

.  Staj dosyasına eklenecek matbu evrakların ıslak imzalı olması gerekmektedir. Bu evraklar (Staj Onay Belgesi, gözetim veya denetimde staj yapacak adaylar için Tek Kişi Staj belgesi www.tesmer.org.tr adresinden temin edilebilir.)

.  Staj sırasında, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b) işlemlerin TESMER Şubesi/ Odaya bildirim süresi 30 gündür.  Bu süre içerisinde mevcut durumunu, kayıtlı olduğu TESMER Şubesi/Odaya bildirmeyen adayların stajları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar.  Bildirime esas olayın gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında geçen çalışma süresi staj kapsamında değerlendirilmez. 

Fotograf Galerisi

Diğer Paylaşımlar